دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، اسفند 1401 
دشواری‌های ارتقای شغلی قضات زن در تشکیلات قضایی ایران

صفحه 7-29

سیده زهرا موسوی شیاده؛ جواد حبیبی‌تبار؛ محمد مهدی لبیبی