بررسی جواز بازنمایی رسانه ای زنان مجرم بر اساس آراء آیت الله خامنه ای (مدّ ظلّه العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس اداره ارتباطات پژوهشکده زن و خانواده

2 دانش آموخته سطوح عالی حوزه علمیه قم و دکتری تخصصی مدیریت رسانه دانشگاه تهران

چکیده

وقوع جرم در جوامع امری انکارناپذیر است و راه‌حل قانون‌گذار برای مواجهه با جرایم، وضع قوانین و اعمال برخی مجازات‌ها است. قانون‌گذار بدین منظور از فقه و حقوق استفاده شایانی می‌برد. گفتنی است که میان مردان و زنان در ارتکاب جرم تفاوت‌هایی وجود دارد. همچنین با گسترش رسانه با آسیب‌ها و ظرفیت‌های‌ این ابزار روبرو هستیم. در این میان، توجه به قوانین و اعمال آنها نیز در جامعه اسلامی اهمیت دارد. براساس مستندات و مبانی فقهی برای برخی از جرائم مجازات تشهیر (بازنمایی رسانه‌ای) بعنوان مجازات اصلی یا تکمیلی در نظر گرفته شده است. اعمال مجازات بعنوان عامل بازدارنده در کنار عدم تضییع حقوق مجرمین، دشواری‌هایی را فراهم می‌آورد. سختی کار آنجاست‌که تشهیر با جرایم زنان گره می‌خورد، چرا که حساسیت‌های مربوط به زنان بیش از مردان است. هدف این پژوهش بررسی «بازنمایی رسانه‌ای زنان مجرم» بر اساس آرای رهبری است. بر این اساس، پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود اینست که آیا انجام تشهیر در مورد زنان براساس دیدگاه فقه و بخصوص رهبری مطلق است؟ نگارنده در پایان به این نتیجه رسیده که بیشتر فقهاء و همچنین رهبری درباره لزوم تشهیر زنان قائل به محدودیت‌هایی هستند. گفتنی است که این پژوهش با شیوه اسنادی (کتابخانه‌ای) انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential License of Women Offenders Representation in Media Based on the Views of Ayatollah Khamenei

نویسندگان [English]

  • omid tootchifatidehi 1
  • Mohammed Hussain Zarifian Yeghaneh 2
1 Expert in Communication Department of Women and Family Research Institute
2 Graduated from the highest levels of the seminary of Qom PhD in Media Management, University of Tehran
چکیده [English]

In societies crime occurrence is undeniable, the legislature imposes penalties encountering with crimes in order to secure society through legal action. The legislator makes extensive use of jurisprudence and law for this purpose. It should be noted that there are dissimilarities between men and women in committing a crime; Women commit less crime than men, the type and purpose of the crime committed is also different. According to jurisprudential documents and principles, the punishment of Tash-hir has been considered for some crimes as the main or complementary punishment. Applying punishment as a deterrent, along with not violating the rights of offenders, bring many difficulties. The difficulty is the time Tash-hir links to women’s crime, because sensitivities are more about women than men. The purpose of this study is to examine the "media representation of female offenders" based on the views of the leadership. Accordingly, the question that arises here is; whether the expropriation of women is based on the view of jurisprudence and especially absolute leadership? The author concludes that most jurists, as well as the leadership, place restrictions on the need to expose women. It is worth mentioning that this research has been done by library research method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Representation , Women'
  • s Crimes , Social Networks , Jurisprudence , Privacy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401
  • تاریخ دریافت: 04 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 18 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 28 تیر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 28 تیر 1401