درباره نشریه

 

 

 عنوان نشریه

مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده

 صاحب امتیاز

دانشگاه ادیان و مذاهب

شاپای الکترونیکی

2676-3036 

 

 زبان نشریه

فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، منابع و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

 نظم انتشار

دوفصلنامه

 کشور – شهر محل انتشار نشریه

ایران - قم

 سال آغاز انتشار نشریه

1397

حوزه تخصصی

 زن و خانواده

 وضعیت دسترسی آزاد به نشریه

 دسترسی به همه مقالات این نشریه آزاد و رایگان است.

 

 

 میانگین زمان داوری

3 ماه

هزینه انتشار مقاله

 رایگان

نوع داوری

دوسو ناشناس

حداکثر درصد مشابهت مورد قبول

در صورتی که مقاله در سامانه همانندجو بیش از  10 درصد مشابهت داشته باشد از فرایند داوری خارج خواهد شد.

 قالب مقالات

 PDF

  الگوی استناددهی

APA 

 نرم افزار بررسی مشابهت یابی و سرقت علمی در مرحله ارزیابی

سمیم نور

 

رتبه علمی

به استناد مصوبه 585 مورخ 1387/6/24 شورای عالی حوزه های علمیه و با توجه به ارزیابی کمیسیون نشریات علمی حوزه، شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی در جلسه مورخ 1399/3/9

 رتبه: علمی - پژوهشی

نرخ پذیرش سال 1400

15 درصد