اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید ابوالحسن نواب

دانشیار، گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

www.urd.ac.ir
navvaburd.ac.ir
32802610-13

مدیر کل نشریات

دکتر سید محمد مهدی حسین پور

مذاهب کلامی استادیار گروه مذاهب کلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

smm.hosseinpoorurd.ac.ir
0000-0001-7485-0372

سردبیر

دکتر جواد حبیبی تبار

حقوق دانشیار، گروه فقه و حقوق قضایی، جامعه المصطفی (ص)، قم، ایران.

prof.javadhabibitabaryahoo.com

دبیر تخصصی

دکتر سید محمد مهدی حسین پور

مذاهب کلامی دانش آموخته دکتری مذاهب کلامی

mfz1378yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین بستان

استادیار، گروه جامعه شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران.

hbostanrihu.ac.ir

دکتر جواد حبیبی تبار

حقوق دانشیار، گروه فقه و حقوق قضایی، جامعه المصطفی (ص)، قم، ایران.

prof.javadhabibitabaryahoo.com

دکتر محمود حکمت نیا

حقوق خصوصی دانشیار، گروه فقه و حقوق، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران.

mh.hekmatniayahoo.com

حجت الاسلام سیف الله صرامی

فقه و اصول دانشیار، گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشکده فقه و حقوق

sarramiisca.ac.ir

دکتر فریبا علاسوند

فقه و اصول استادیار، گروه مبانی نظری مرکز مطالعات زنان، قم، ایران.

alasvandwrc.ir

دکتر سید علی علوی قزوینی

فقه و اصول دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

saalaviut.ac.ir

دکتر سید حسن وحدتی شبیری

فقه و اصول، زبان و ادبیات انگلیسی استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه قم، قم، ایران.

infodr-vahdati.ir

دکتر فرج الله هدایت نیا گنجی

فقه و اصول، حقوق استادیار، گروه فقه و حقوق، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران.

hedayat47yahoo.com

کارشناس نشریه

سجاد توکلی

کارشناس نشریه

sajadtavakoli671gmail.com