دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، شهریور 1400، صفحه 1-150 
واکاوی مفهوم «حقوق نَرم» و جریان آن در نظام حقوقی خانواده از نگاه دینی

صفحه 7-27

سید موسی موسوی؛ جواد حبیبی‌تبار؛ محمود حکمت نیا؛ محسن فتاحی


تحلیل فقهی و حقوقی ماده 957 قانون مدنی: اهلیت تمتع جنین

صفحه 55-79

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ عبداله بهمن پوری؛ راضیه پیشرو نصر‌آباد سفلی


بررسی فقهی رأی وحدت رویه در تقسیط مهریه و حق امتناع زوجه از تمکین

صفحه 125-147

فاطمه ملکی بابهویزی؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ نسرین کریمی