دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-192 
جنسیت و مجازات در فقه و حقوق ایران

صفحه 79-96

اعظم خوش‌صورت؛ محمد خان کاظمی