کلیدواژه‌ها = ازدواج
واکاوی فقهی و حقوقی معیار ثیبوبت در زنان

دوره 4، شماره 8، اسفند 1400، صفحه 135-156

مرتضی خلیلی


تحلیل ماده 1056 قانون مدنی از منظر فقه و حقوق خانواده

دوره 2، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 65-89

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ فاطمه اکبریان چنارستان علیا