نویسنده = اعظم خوش صورت موفق
تحلیل حقوقی و اجتماعی قوانین مرتبط با همسران جانبازان

دوره 3، شماره 5، شهریور 1399، صفحه 29-50

ملیحه سجده؛ محمد مهدی لبیبی؛ احمد رضا توحیدی؛ اعظم خوش صورت موفق


بررسی تأثیر جنسیت زنان در مجازات تبعید از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران

دوره 2، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 7-27

جواد حبیبی‌تبار؛ اعظم خوش صورت؛ جواد خسروی