کلیدواژه‌ها = حقوق قضایی
تحلیل حقوقی و اجتماعی قوانین مرتبط با همسران جانبازان

دوره 3، شماره 5، شهریور 1399، صفحه 29-50

ملیحه سجده؛ محمد مهدی لبیبی؛ احمد رضا توحیدی؛ اعظم خوش صورت موفق