کلیدواژه‌ها = عدالت جنسیتی
بررسی عدالت جنسیتی و تأثیر آن بر اشتغال زنان

دوره 2، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 77-97

ابراهیم قاسمی؛ رقیه جمالو