حق کودک در داشتن آینده باز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

چکیده

یکی از حقوق معنوی کودکان، حق داشتن آینده‌ای باز و آزاد است که دانشمندان به بیان‌های مختلفی مطرح کرده‌اند. هدف این مقاله بررسی ابعاد مختلف این حق و موجه‌سازی آن در نظریات حق است. این پژوهش در پی پاسخ‌گویی به این پرسش است که: مفهوم و مبانی موجه‌سازی حقِ داشتن آینده‌ای باز چیست و چه انتقادهایی بر آن وارد است؟ به نظر می‌رسد تمامی آنچه به ‌عنوان حق داشتن آینده باز یا عناوین دیگر بیان می‌شود، به همان حق آزادی و استقلال فردی باز می‌گردد که در چارچوب جبرگرایی جنبه حق به خود گرفته است، در حالی‌ که اساساً جبرگرایی اندیشه‌ای فاسد است که نمی‌تواند مبنای درستی برای ایجاد و استیفای حق باشد؛ یعنی با این نظریه نمی‌توان استیفا و اجرای حق را تضمین کرد. به‌علاوه، این حق در دیدگاه اسلامی هیچ مبنای منطقی و عقلانی قابل دفاعی ندارد، زیرا اسلام اساساً با وضع قوانین صحیح و بجا تا حد ممکن از تزاحم حقوق کودکان والدین ممانعت می‌کند و در نهایت، در صورت بروز آن، راهکارهای حل تزاحم را پیش می‌نهد. به‌علاوه، این حق مبتنی بر مجموعه‌ای از احتمالات است که اثبات‌پذیر نیستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Children’s Right to an Open Future

نویسنده [English]

  • Mohaddetheh Moinifar
Assistant Professor, Department of Islamic Jurisprudence and Law, Faculty of Islamic Sciences and Research, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

One of the spiritual rights of children is the right to an open and free future, which scientists have put forward in various expressions. This paper aims to examine the various dimensions of the right and to justify it in theories of law. It, therefore, seeks to answer the question "What is the concept and basis of justifying the right to an open future and what are the criticisms of it? Everything that is expressed as the right to an open future or other titles seems to refer to the same right to individual freedom and independence that has been taken as a right within the framework of determinism which is basically a corrupt idea that cannot be the correct basis for creating and enforcing the right. Hence, with this theory, the enforcement and implementation of the right cannot be guaranteed. Moreover, this right in the Islamic view has no rational and defensible basis, because Islam basically prevents the conflict between the rights of children and parents as much as possible by enacting the correct laws, and finally, in case of conflict, it offers solutions to resolve it. In addition, this right is based on a set of probabilities that are not provable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right
  • Child
  • Criticism
  • Right of Ignorance
  • Open Future
اسماعیلی، مصطفی (1388). «شبیه‌سازی و پیامدهای فقهی، کلامی و اخلاقی آن»، در: حقوق پزشکی، ش8، ص109-147.
رنجبریان، امیرحسین؛ سیف، زهرا (1388). «چالش‌های حقوق بشری شبیه‌سازی انسان»، در: فصل‌نامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش1، ص129-156.
کریمی، عباس؛ چلبی، آزاده (1387). «معرفی و بسط نظریه هوفلد از حق و کاربرد آن در زمینه حقوق کودک»، در: فصل‌نامه حقوق، دوره 38، ش3، ص211-231.
معینی‌فر، محدثه (1398). «تزاحم حق مادر با حق حیات جنین در نظام‌های حقوقی»، در: اخلاق و تاریخ پزشکی، س12، ش۱، ص۴۲۲ -۴۳۷.
نبویان، سید محمود (1390). فلسفه حق (1): تاریخچه و مفهوم حق، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
نورمحمدی، غلام‌رضا (1384). شبیه‌سازی انسان: بیم‌ها و امیدها، قم، معارف، چاپ نخست.
والدرون، جرمی (1381). فلسفه حق: حق و مصلحت، ترجمه: محمد راسخ، تهران: طرح نو، چاپ نخست.
 
 
 Altman, Scott. (2018). "Reinterpreting the Right to an Open Future: from Autonomy to Authenticity", in: Law and Philosophy, Vol. 37, pp. 415-436.
Anonymous (1997). Cloning Human Beings: Report and Recommendations of the National Bioethics Advisory Commission, available from:
http://bioethics.georgetown.edu/pcbe/reports/past_commissions/nbac_cloning.pdf (Accessed 15 Sep 2010).
Anonymous (2000). "Human Somatic Cell Nuclear Transfer (Cloning)", in: Fertility and Sterility, Vol. 74, No. 5, pp. 873-876.
Bernard, Prusak (2008). "Not Good Enough Parenting: What’s wrong with the Child’s Right to an “Open Future”", in: Social Theory and Practice, Vol. 34, No. 2, pp. 271- 291.
Bredenoord, Annelien; & et al. (2014). "The Right to an Open Future concerning Genetic Information", in: The American Journal of Bioethics, Vol. 14, No. 3, pp. 21-23.
Brock, Dan W. (2002). "Human Cloning and Our Sense of Self", in: Science, Vol. 296, No. 55-66, pp. 314-316.
Burley, Justine; Harris, John (1999). "Human Cloning and Child Welfare", in: Journal of Medical Ethics, No. 25, pp. 108-113.
Chadwik, Ruth F. (1982). "Cloning", in: Philosophy, Vol. 57, No. 220, pp. 201-209.
Champon, Benoit (2003). How to Regulate Embryo Research? A Procedural Approach, First edition, Canada: Hetitage Brand.
Chen, Jason (2016). "The Right to Self-development: An Addition to the Child’s Right to an Open Future", in: Journal of Social Philosophy, Vol. 47, Issue 4, pp. 439-456.
Cutas, Daniela; Hens, Kristien (2015). "Preserving Children’s Fertility: Two Tales about Children’s Right to an Open Future and the Margins of Parental Obligations", in: Med Health Care and Philos, No. 18, pp. 253-260.
Darby, Robert J. L. (2012). "The child’s right to an open future: is the principle applicable to non-therapeutic circumcision", in: J Med Ethics, No. 39, pp. 463-468.
Davis, Dena S. (1997). "The Child’s Right to an Open Future: Yoder and beyond", in: Capital University Law Review, Vol. 26, No. 93, pp. 93-105.
Davis, Dena S. (2012). "The Parental Investment Factor and the Child’s Right to an Open Future", in: Hastings Center Report, Vol. 9, Issue 2, pp. 24-27.
Dworkin, Roland (2007). Taking Rights Seriously, London: Duckworth, 1977. In: Carter, Ian; Kramer, Matthew h.; Steiner, Hillel, Freedom a Philosophical Anthology, Australia.
Gethmann, C. F.; Thiele, F. (2001). "Moral arguments against the cloning of humans", in: Poiesis Prax, No. 1, pp. 35-46.
Harris, John. (n.d.). Clones, Genes and Reproductive Autonomy the Ethics of Human Cloning, Oxford: The Center for Social Ethics and Policy, pp. 209-217.
Hottois, Gilbert. (1998). "Is Cloning the Absolute Evil?", in: Human Reproduction Update, Vol. 4, No. 6, pp. 787-790.
Johnston, Judith A. (2007). "Tied up in Notes over Genetic Parentage", in: The Hastings Center Report, Vol. 37, No. 4, pp. 28-30.
Kuhse, Helga (2001). "Should Cloning be Banned for the Sake of the Child?", in: Poiesis Prax, No. 1, pp. 17-33.
Langton, Rae (2009). Sexual Solipsism, New York: Oxford University Press.
Lotz, Mianna (2006). "Feinberg, Mills, and the Child’s Right to an Open Future", in: Journal of Social Philosophy, Vol. 37, No. 4, pp. 537-551.
Macintosh, Kerry Lynn (2005). Illegal Beings Human Clones and the Law, First Edition, New York: Cambridge University Press.
McGee, Glenn (1999). "Cloning, the Family and Adoption", in: Science and Engineering Ethics, No. 5, pp. 47-54.
Melo-Martin, Inmaculada De (2002). "On Cloning Human Beings", in: Bioethics, Vol. 16, No. 3, pp. 246-265.
Mills, Claudia (2003). "The Child’s Right to an Open Future", in: Journal of Social Philosophy, Vol. 34, No. 4, pp. 499-509.
Millum, Joseph (2014). "The Foundation of the Child’s Right to an Open Future", in: Jounal of Social Philosophy, Vol. 45, No. 4, pp. 522-538.
Mintz, Rachel L. & et al. (2019). "Will CRISPR Germline Engineering Close the Door to an Open Future", in: Science and Engineering Ethics, No. 25, pp. 1409-1423.
Morgan, J. (2005). "Religious Upbringing, Religious Diversity and the Child’s Right to an Open Future", in: Studies in Philosophy and Education, No. 24, pp. 367-387.
Murdoch, Jenny (2014). Re-defining an Open Future, The Child's Right to an Open Future Revisited from a Virtue-Ethics Perspective, Submitted to the University of Hertfordshire in Partial Fulfilment of the Requirements of the Degree of MA by Research.
Schmidt, Eric B. (2007). "The Parental Obligation to Expand a Child’s Range of Open Futures When Making Genetic Trait Selections for Their Child", in: Bioethics, Vol. 21, Issue 4, pp. 191-197.
Sparrow, Robert (2012). "A Child’s Right to a Decent Future? Regulating Human Genetic Enhancement in Multicultural Societies", in: Asian Bioethics Review, Vol. 4, Issue 4, pp. 355-373.
Spier, Raymond (1999). "An Approach to the Ethics of Cloning Humans via an Examination of Ethical Issue Pertaining to the Use of Any Tool", in: Science and Engineering Ethics, No. 5, pp. 17-32.
Tooley, Michael (2006). The Moral Status of the Cloning of Humans, Bioethics: an Anthology, First edition, Australia: Black well Publishing.
Watt, Helen (2002). "Thinking Twice: Cloning and in Vitro Fertilization", in: Ethics & Medicine, Vol. 18, No. 2, pp. 35-43.