انزجار زوجه؛ عوامل، پیامدها و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فقه و حقوق، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران .

چکیده

یکی از آسیب‌های بسیار خطرناک نهاد اساسی و مقدس خانواده، تنفر و انزجار زوجه است که پیامدهای بسیار نامطلوب و نقشی بس ویرانگر برای این نهاد دارد. مقاله حاضر در صدد مطالعه عوامل این آسیب و پیامدهای ناشی از آن و راهکارهای پیشگیری از آن با استفاده از منابع اسلامی به روش تحلیل محتوا و تفسیر متن و بهره‌مندی از تحقیقات میدانی به روش بررسی و تحلیل داده‌ها است. بر اساس یافته‌های این تحقیق ازدواج تحمیلی، خشونت شوهر و نارضایتی جنسی از عوامل انزجار و تنفر زوجه است که پیامدهایی چون جرایم جنسی و خشونت همسر را به دنبال دارد و سیاست جنایی اسلام به منظور پیشگیری از این نوع جرایم در حوزه خانواده، راهکارهایی از قبیل بنیانگذاری خانواده بر پایه‌های مستحکم و استحکام‌بخشی بنیان خانواده برای مرحله پیش از به‌وجود آمدن تنفر و انزجار در زوجه و راهکارهای حقوقی و فرهنگی برای مرحله پس از به‌وجود آمدن تنفر و انزجار در زوجه اندیشیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Wife Disgust; Factors, Consequences and Solutions

نویسنده [English]

  • Ali Muḥammadī Jūr Kūye
Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Law, Research Institute of Islamic Culture and Thought, Qom, Iran.
چکیده [English]

One of the most dangerous harms to the fundamental and sacred institution of the family is the hatred and disgust of the wife, which has very undesirable consequences and a very destructive role towards this institution. The present article seeks to study the causes of this damage and its consequences and strategies to prevent it, using Islamic sources through content analysis and text interpretation and also benefiting from field research through investigation and data analysis. According to the findings of this study, forced marriage, husband violence and sexual dissatisfaction are among the causes of disgust and hatred of the wife that have consequences such as sexual crimes and spousal violence. Islamic criminal policy in order to prevent such crimes in the family includes strategies such as establishing the family on a solid foundation and strengthening its foundation before hatred and disgust in the wife, as well as considering legal and cultural solutions after the emergence of them in her.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wife Disgust
  • Family
  • Criminal Policy
  • Prevention
  • Violence
  • Divorce
قرآن کریم (1373). ترجمه: ناصر مکارم شیرازی، قم: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی دارالقرآن الکریم، چاپ دوم.
آل عصفور بحرانی، یوسف بن احمد بن ابراهیم (1405). الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.
ابن بابویه القمی، محمد بن علی (1413). من لایحضره ‌الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.
الأسدی (حلی)، حسن بن یوسف (1413). مختلف الشیعة، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.
التاویلا، انریکو (1374). روان‌شناسی قضایی، تهران: مجد، چاپ پنجم.
تبریزی، جواد بن علی (1427). صراط النجاة، قم: دار الصدیقة الشهیدة، الطبعة الاولی.
الحرّ العاملی، محمد بن‌ حسن (1409). وسائل‌ الشیع‍ة، قم: مؤسسة آل البیت j، الطبعة الاولی.
حکمت‌نیا، محمود؛ و همکاران (1388). فلسفه حقوق خانواده، تهران: شورای فرهنگی‌اجتماعی زنان، چاپ دوم.
الحلبی، ابن زهره (1417). غنیة النزوع الی علم الاصول والفروع، قم: مؤسسة الامام الصادق j، الطبعة الاولی.
الحلبی، ابو الصلاح تقی الدین (1403). الکافی فی الفقه، اصفهان: کتاب‌خانه عمومی امام امیرالمؤمنین j، چاپ اول.
الحلی (محقق حلّی)، نجم الدین جعفر بن حسن (1418). المختصر النافع فی فقه الإمامیة، قم: مؤسسة المطبوعات الدینیة، الطبعة السادسة.
سبزواری، سید عبد الأعلی (1414). جامع الأحکام الشرعیة، قم: مؤسسة المنار، الطبعة التاسعة.
شبیری زنجانی، سید موسی (1419). کتاب نکاح، قم: مؤسسه پژوهشی رأی‌پرداز، چاپ اول.
صانعی، یوسف (1394). وجوب طلاق خلع بر مرد، قم: فقه الثقلین، چاپ پنجم.
الطباطبایی، محمدحسین (1375). المیزان فی تفسیر القرآن، تهران: دار الکتب الاسلامیة، چاپ اول.
الطبرسی، حسن ‌بن ‌فضل (1412). مکارم ‌الأخلاق، قم: الشریف الرضی، الطبعة الرابعة.
الطوسی، محمد بن علی بن حمزه (1408). الوسیلة، قم: کتاب‌خانه آیت‌الله مرعشی نجفی.
فاضل لنکرانی، محمد (1421). تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار j، چاپ اول.
فاضل لنکرانی، محمد (1425). جامع المسائل، قم: امیر قلم، چاپ اول.
القمی، علی مؤمن (1421). جامع الخلاف والوفاق، قم: زمینه‌سازان ظهور امام عصر، چاپ اول.
الکلینی، محمد بن یعقوب (1407). الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیة، الطبعة الرابعة.
الکیدری، محمد بن حسین (1416). اصباح الشیعة، قم: مؤسسه امام صادق j، چاپ اول.
محمدی جورکویه، علی (1379). «سیاست جنایی اسلام در جرایم جنسی»، در: حقوق اسلامی، ش24، ص87-122.
مکارم شیرازی، ناصر (1425). أنوار الفقاهة، قم: مدرسة الإمام علی بن أبی طالب j، الطبعة الاولی.
مکارم شیرازی، ناصر (1374). تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الاسلامیة، چاپ اول.
موسوی خمینی، سید روح‌اللّه (1409). تحریر الوسیلة، قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول.
موسوی خویی، سید ابو القاسم (1418). موسوعة الإمام الخوئی، قم: مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، الطبعة الاولی.
موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا (1413). هدایة العباد، قم: دار القرآن الکریم، چاپ اول.
النوری، میرزا حسین (1408). مستدرک الوسائل، قم: مؤسسه آل بیت j، چاپ اول.
https://www.isna.ir/