دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

چالش‏های ارتقاء شغلی قضات زن در تشکیلات قضایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401

سیده زهرا موسوی شیاده؛ جواد حبیبی‌تبار؛ محمد مهدی لبیبی


مقابله با خشونت علیه زنان و امنیّت‌بخشی به آنها بر اساس کلام و آموزه‌های رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401

فاروق نعمتی؛ محمدطاهر یعقوبی


بررسی جواز بازنمایی رسانه ای زنان مجرم بر اساس آراء آیت الله خامنه ای (مدّ ظلّه العالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401

امید توتچی فتیدهی؛ محمدحسین ظریفیان یگانه


نظریه «عسر و حرج فراگیر زوجه» درطلاق حاکم از منظر فقه و حقوق مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401

علی کارشناس؛ حمید نگارش


موضع سیاست جنایی اسلام در مسأله حجاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401

علی محمدی جورکویه


بررسی تطبیقی ضرورت حمایت جهانی و ملی از زنان بزه دیده از انواع ازار و خشونت درجامعه و خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401

شهلا گل پرور؛ محمد نبی پور؛ حسن حاجی تبار