دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. واکاوی مفهوم «حقوق نرم» و جریان آن در نظام حقوقی خانواده از نگاه دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

سید موسی موسوی؛ جواد حبیبی‌تبار؛ محمود حکمت نیا؛ محسن فتاحی


2. روایت زنان از چالش‌های مطالبۀ قانونی حقوق خانوادگی خود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

اقدس براتی؛ منصوره زارعان؛ شهره روشنی


3. تحلیل فقهی حقوقی ماده 957 قانون مدنی (اهلیت تمتع جنین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ عبداله بهمن پوری؛ راضیه پیشرو دولت آباد


4. حکم تبدیل عقد نکاح موقت به دائم با فرض عدم ذکر مدت در صیغه با رویکردی تطبیقی از منظر مکاتب اراده‌ی ظاهری و باطنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

محمد رسول آهنگران؛ محمود گل آقایی


5. بررسی فقهی و حقوقی استحقاق فرزندخوانده بر دریافت نفقه از سرپرست قانونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

احمدرضا موسوی مصباح الشریعه؛ احمدعلی قانع


6. بررسی فقهی رأی وحدت رویه در تقسیط مهریه و حق امتناع زوجه از تمکین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

فاطمه ملکی بابهویزی؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ نسرین کریمی