کلیدواژه‌ها = خشونت خانگی
مطالعه تطبیقی قوانین ملی و بین‌المللی در زمینه رفع خشونت خانگی علیه زنان

دوره 4، شماره 8، اسفند 1400، صفحه 7-32

زاهره‌سادات میرجعفری؛ جواد حبیبی‌تبار؛ احمدرضا توحیدی؛ محسن فتاحی


گستره حمایت کیفری از والدین ‌آسیب‌پذیر در برابر خشونت خانگی با تکیه بر آموزه‌های اسلامی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 7-33

حسن غروی؛ محدثه مهرا‌بی‌زاده؛ محسن فتاحی