کلیدواژه‌ها = حرمت نکاح
تحلیل ماده 1056 قانون مدنی از منظر فقه و حقوق خانواده

دوره 2، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 65-89

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ فاطمه اکبریان چنارستان علیا