کلیدواژه‌ها = نسبت
احتیاط در انساب به مثابه قاعده‌ای فقهی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 35-63

اکبر محمودی