نویسنده = ������������ ������ ��������
واکاوی مفهوم «حقوق نَرم» و جریان آن در نظام حقوقی خانواده از نگاه دینی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1400، صفحه 7-27

سید موسی موسوی؛ جواد حبیبی‌تبار؛ محمود حکمت نیا؛ محسن فتاحی