نویسنده = ���������� (���������� ��������������)�� ��������������
عدم جریان حق حبس در ازدواج

دوره 5، شماره 9، شهریور 1401، صفحه 85-106

احمدعلی. قانع.؛ احمدرضا موسوی (مصباح الشریعه)


بررسی فقهی و حقوقی نقش کراهت در طلاق خلع

دوره 4، شماره 8، اسفند 1400، صفحه 85-102

احمدعلی قانع؛ احمدرضا موسوی (مصباح‌الشریعه)


بررسی فقهی‌حقوقی استحقاق فرزندخوانده بر دریافت نفقه از سرپرست قانونی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1400، صفحه 105-124

احمدرضا موسوی مصباح الشریعه؛ احمد علی قانع


بررسی فقهی نهاد حقوقی نحله در نظام حقوقی ایران

دوره 3، شماره 5، شهریور 1399، صفحه 99-118

مریم مهاجری؛ احمدرضا موسوی