نویسنده = جبرائیل امیدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حقوق خانواده ناشی از پخش تصویر متهم از تلویزیون در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 91-111

حمید رضا محمدی؛ طاهره سلیمی؛ جبرائیل امیدی