نویسنده = اکبر محمودی
تعداد مقالات: 2
1. پژوهشی فقهی‌حقوقی درباره رجوع زوجه به مهریه پس از اسقاط آن

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1399، صفحه 95-121

اکبر محمودی


2. احتیاط در انساب به مثابه قاعده‌ای فقهی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 35-63

اکبر محمودی