نویسنده = ������������ �������� ������
بررسی حقوق خانواده ناشی از پخش تصویر متهم از تلویزیون در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم

دوره 2، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 91-111

حمید رضا محمدی؛ طاهره سلیمی؛ جبرائیل امیدی