نویسنده = محمد نوذری فردوسیه
حقوق مدنی جنین در نظام خانواده

دوره 2، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 113-139

محمد اسدی؛ محمد نوذری فردوسیه؛ عبدالله امیدی‌فرد


بازپژوهی فقهی‌حقوقی شرایط اعمال حق حبس زوجه در عقد نکاح

دوره 1، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 83-109

محمد نوذری فردوسیه؛ محمد مهدی عباس حمید