نویسنده = �������������� ������������ ����������������
جواز بازنمایی رسانه‌ای زنان مجرم: بررسی دیدگاه فقهی آیت‌اللّه سید علی خامنه‌ای

دوره 5، شماره 10، اسفند 1401، صفحه 63-88

امید توتچی فتیدهی؛ محمدحسین ظریفیان یگانه