نویسنده = محسن ملک افضلی اردکانی
1. نقش قاعده نفی عسر و حرج در قوّامیت مرد در خانواده از نگاه فقه شیعه و حقوق جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 155-172

سید موسی موسوی؛ محسن ملک افضلی اردکانی


شماره‌های پیشین نشریه