شماره جاری: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-168 

3. تحلیل ماده 1056 قانون مدنی از منظر فقه و حقوق خانواده

صفحه 65-89

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ فاطمه اکبریان چنارستان علیا


5. حقوق مدنی جنین در نظام خانواده

صفحه 113-139

محمد اسدی؛ محمد نوذری فردوسیه؛ عبدالله امیدی‌فرد


ابر واژگان