شماره‌های پیشین نشریه

 

 لطفاً قبل از ارسال مقاله خود به موارد زیر توجه کنید:

1. پیش از ارسال مقاله خود، بخش راهنمای نویسندگان را به طور کامل مطالعه فرمایید و تعهدنامه اصالت مقاله را نیز طبق متن مندرج در این بخش تنظیم نموده و فایل تصویر تعهد نامه را جهت ارسال آماده نمایید.

2. سپس، از منوی "ورود به سامانه" گزینه "ثبت نام در سامانه" را انتخاب و تکمیل فرمایید.  نام کاربری و رمز ورود به ایمیل شما ارسال می‌شود.

 3. با نام کاربری و رمز ورود ارسال شده، مجدداً به سامانه وارد شده و صفحه شخصی خود را باز کنید.

 4. از طریق گزینه "نویسنده"، گزینه "ارسال مقاله جدید" را انتخاب و مراحل ارسال مقاله را کامل کنید. ضمناً، نام و مشخصات نویسندگان در فایل مقاله درج نشود.

   .جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید از ساعت 11/30 تا 14 با شماره 02532802610 داخلی 468 تماس حاصل فرمایید

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-192